ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านห้วนแคน  ม.4- ม.6 ต.บ้านหัน  อ.โนนศิลา  จ.ขก.