ราคากลางโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายทวน  ทองประดิษฐ์  ม. 11 ต.บึงเนียม  อ.เมืองขอนแก่น