ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยเทพประทาน  ม.4  ต.บึงเนียม  อ.เมืองขอนแก่น