ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหัวบึง - บ้านดอนหญ้านาง  ต.ดอนช้าง  อ.เมืองขอนแก่น