(เพิ่มเติม)  โครงการก่อสร้างสนามกีฬากลางอำเภอพระยืน อำเภอพระยืน  จ.ขอนแก่น