ประกาศประกวดราคาโครงการขุดลอกลำห้วยหนองโดก  บ้านหนองผือ  ม.7  ต.นาเพียง  อ.ชุมแพ  จ.ขก.