ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนสำหรับฝายน้ำล้นผ่าน  บ้านนาโน ม.9  ต.หินตั้ง  อ.บ้านไผ่ จ.ขก.