ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงถนน  คสล.สายบ้านห้วยบึง - บ้านดอนหญ้านาง  ต.ดอนช้าง  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น