ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยแคน  บ้านหัน  ม.1  ต.บ้านหัน  อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น