ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการขุดลอกเกาะกลางหนองโดก  บ้านหนองโดก  ม.2  ต.โนนทอง  อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น