ว่าที่ร.ต.สุขุม  ดลโสภณ    ผู้ตรวจการทะเบียนจังหวัดขอนแก่น
นางสาว อมรพรรณ  อูปแก้ว  เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ