การทุจริตสวมตัวทำบัตรประชาชน

 

กรณีศึกษา  การทุจริตสวมตัวทำบัตรประจำตัวประชาชน การล่อซื้อ จับกุม